Search
Close this search box.

Poučení o ochraně osobních údajů

Česká asociace pro vzácná onemocnění zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu zákon o ochraně osobních údajů nahradí.

Poučení o zpracování osobních údajů

ČAVO vede neveřejný seznam členů (dále jen „Seznam“), kde zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu zákona nahradí. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s., se sídlem Bělohorská 19, 169 00 Praha 6, , IČO: 22748270 (také jen „ČAVO“), telefon: 774 151 290, e-mail: cavo@vzacna-onemocneni.cz, webová stránka: www.vzacna-onemocneni.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení je ČAVO od 25. května 2018 povinna jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem je jmenována Martina Michalová – koordinátorka ČAVO.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

ČAVO zpracovává osobní údaje poskytnuté mu členem prostřednictvím přihlášky nebo jinou cestou, např. smlouvou. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou poskytnuty, tak také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum narození, číslo bankovního účtu. Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9, odst. 2, bod d) Nařízení): diagnóza

d) zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt;

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování 

Osobní údaje členů jsou zpracovávány za účelem zajištění organizace asociace, tj. zejména k jejich registraci, zasílání aktuálních informací, při komunikaci, s plněním právních povinností asociace, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků asociace (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů ČAVO nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků asociace.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti ČAVO vůči stávajícím nebo potenciálním dárcům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit informovanost o vzácných onemocněních nebo získat prostředky. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu ČAVO v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

ČAVO plní své povinnosti dle § 358 a § 359 Občanského zákoníku, (z. č. 89/2012 Sb.), dle kterých je povinna ve své výroční zprávě uvést jméno a příjmení a celkovou roční výši daru od Dárce, který ČAVO poskytl dary. Dárce má právo požádat ČAVO žádostí zaslanou písemně nebo emailem ČAVO, aby tyto údaje ve výroční zprávě neuváděla. Žádost je třeba doručit ČAVO nejlépe do května následujícího roku, nejpozději však do schválení příslušné výroční zprávy.

Zdroje osobních údajů 

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od členů, a to zejména v souvislosti s a případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které člen asociaci poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a člen má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím písemného oznámení zaslaným na adresu sídla ČAVO nebo na její e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno, může ČAVO zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje 

Osobní údaje zpracovává přímo ČAVO, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro ČAVO takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám 

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro ČAVO, se kterými bude ČAVO při poskytování podpory spolupracovat.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů 

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období členství v ČAVO. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu členství v počítači a kartotéce ČAVO. Poté, co bude členství ukončeno, uchovává ČAVO osobní údaje člena po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti.

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s ČAVO

Česká pošta, s. p.

Deloitte Advisory s.r.o.